Liturgie

30 december 2023 - 18:30

WELKOM BIJ DEZE EVENSONG 

Dank u voor uw aanwezigheid hier, vandaag, met ons. 
 
De Evensong is het gezongen Avondgebed, zoals vormgegeven in de Engelse Reformatie sinds 1549. Dagelijks wordt de Evensong gezongen in Anglicaanse kerken, kathedralen en colleges. Centraal staat het psalmreciet, zoals in de kloosterlijke getijden-gebeden, naast het gezongen Magnificat (de lofzang van Maria) uit de Vespers en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon) uit de kloosterlijke Completen (het laatste gebed voor de nacht). 
 
Muziek draagt tijdens de Evensong de lofprijzing en het gebed, afgewisseld door de Schriftlezingen passend bij de daaropvolgende zondag of feestdag. 
 
U wordt uitgenodigd de dikgedrukte onderdelen in de liturgie mee te spreken of te zingen. 
 
Bewaar vooraf, tijdens en na de dienst alstublieft rust en stilte. Wanneer er in de liturgie een aanwijzing is wat betreft het staan en zitten, wordt u verzocht dit rustig en zonder haast te doen. Wacht na de lezingen met staan tot het moment dat het koor gaat staan. 
 
Wij verzoeken u uw telefoon op stil te zetten en uitsluitend te gebruiken voor de digitale liturgie. 
 
Probeert u zich in voorbereiding op de dienst op God te richten middels stilte en gebed. 
Wij wensen u een gezegende dienst.

INTROITUS 

If ye love me, keep my commandments. 
And I will pray the Father,  
And He shall give you another comforter, 
That He may ’bide with you forever; 
Ev’n the spirit of truth. 
 
Indien gij Mij liefhebt, houdt Mijn geboden. 
En Ik zal de Vader bidden, 
En Hij zal u een andere Trooster geven, 
Dat Hij eeuwig bij u moge blijven; 
De Geest van de waarheid.
 

Thomas Tallis (1505–1585) 

 
We gaan staan 
 

HYMNE 

Guide me, o thou Great Redeemer 

Guide me, o thou Great Redeemer 
Sla de rots en laat het stromen  
water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mij wegen  
door de nacht van angst en vrees  
Levend water, Levend water, 
dat mijn dorst voor altijd lest, 
dat mijn dorst voor altijd lest. 
 
Draag mij, als ik bang te moede  
aankom bij de doodsjordaan 
Die de dood hebt overwonnen  
breng ook mij naar Kanaän,  
waar ik zingend, waar ik zingend 
voor uw aangezicht zal staan, 
voor uw aangezicht zal staan. 
 

Tekst: Sytze de Vries (1945) naar John Hughes (1873-1932) 

William Williams (1717-1791) - CWM Rhondda 

 

OPENINGSGEBED 

O Heer, open onze lippen. 
En onze mond zal zingen uw lof. 
O God, maak haast en red ons. 
O Heer, kom haastig te hulp. 
 
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen. 
Prijs nu de Heer. 
De Heer zij geloofd. 
 
We gaan zitten 
 

WELKOM 

 

PSALM 147 

1 Alleluia!- want muziek voor onze God, dat is goed, []  
ja, lieflijk en passend is een lofzang! 
2 Die Jeruzalem herbouwt is de Ene,- [] 
Israëls verjaagden stuwt hij weer bijeen; 
3 die geneest verbrokenen van hart, []  
hun verwondingen verbindt. 
4 Die voor sterren hun aantal uittelt, []  
voor die alle uitroept hun namen. 
5 Groot is onze Heer, overvloedig in kracht, []  
zijn verstand is niet te tellen; 
6 die gebogenen doet staan is de Ene, [] 
die bozen ten val brengt ter aarde toe. 
7 Buigt voor de Ene met een danklied, []  
musiceert met de harp voor onze God!- die met wolkendekens de hemelen afdicht,  
8 die over de aarde aanricht een regen, []  
die op bergen gras doet ontspruiten; 
9 aan gedierte z’n brood geeft, [] 
de zonen van een raaf waar zij om roepen. 
10 Niet de paardenkracht bevalt hem, [] 
niet in de schenkels van de man schept hij behagen:  
11 behagen heeft de Ene in wie hem vrezen, [] 
in wie het verbeiden van zijn vriendschap. 
12 Jeruzalem, o roem de Ene, [] 
o Sion, loof je God! 
13 Want hij heeft de grendels van je poorten versterkt, []  
in jouw binnenste gezegend je zonen; 
14 hij, in je gebied de stichter van vrede, [] 
die je met de room van tarwe verzadigt; 
15 hij die zijn aanzeggingen ter aarde uitzendt, [] 
met haast zijn woord dat daarheen snelt; 
16 die sneeuw weggeeft als was het wol, [] 
en rijp als as in het rond strooit; 
17 in kruimels zijn ijzel neerzendt,- [] 
verschijnt zijn vrieskou, wateren stollen! 
18 Dan zendt hij zijn woord en laat ze smelten, [] 
hij laat waaien zijn adem: wateren vloeien. 
Die zijn woord meldde aan Jakob, [] 
aan Israël zijn inzettingen, zijn regels: 
aan geen volk heeft hij zo gedaan; 
rechtsregels: de zijne kennen zij niet!- [] 
Alleluia! 
 
We gaan staan voor het gloria 
 
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen. 
 

Tekst: Naardense Bijbel 

Gregoriaans 

 
We gaan zitten 
 

EERSTE LEZING 

Jesaja 61:10 - 62:3 
 
10 Ik vind grote vreugde in de HEER, 
mijn hele wezen jubelt om mijn God. 
Hij deed mij het kleed van de redding aan, 
hulde mij in de mantel van de gerechtigheid, 
zoals een bruidegom een kroon opzet,  
zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. 
11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt, 
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen, 
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen 
en glorie voor het oog van alle volken.  
1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
 
We gaan staan 
 

MAGNIFICAT 

My soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God my Saviour. 
For he hath regarded: the lowliness of his handmaiden: 
For behold, from henceforth: all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath magnified me: 
and holy is his Name. 
And his mercy is on them that fear him: throughout all generations. 
He hath shewed strength with his arm: 
he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seat: and hath exalted the humble and meek. 
He hath filled the hungry with good things: 
and the rich he hath sent empty away. 
He remembering his mercy hath holpen his servant Israel: 
As he promised to our forefathers, 
Abraham and his seed for ever. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Gost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen 
 
Groot maakt mijn ziel de Heer, en mijn geest heeft zich verheugd om God mijn Redder. Want Hij aanschouwde de nederigheid van zijn dienares: 
ja zie, van nu af aan spreken alle geslachten mij zalig. 
Want grote dingen heeft Hij mij gedaan 
die machtig is, en heilig is Zijn naam. 
En Zijn barmhartigheid is van nageslacht tot nageslacht, voor hen die Hem vrezen. 
Hij heeft kracht getoond in Zijn arm, 
en hoogmoedigen in de gedachte van hun hart verstrooid. 
Hij stootte machtigen van hun zetel, 
en nederigen heeft Hij verheven. Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld, 
en rijken heeft Hij leeg weggezonden. 
Hij is Israel zijn dienaar te hulp geschoten, 
zijn barmhartigheid gedenkend, Zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, 
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. 
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen.
 
 

Uit Canticles in B-flat 

C.V. Stanford (1852 - 1924) 

 
We gaan zitten 
 

TWEEDE LEZING 

Lukas 2: 33 - 40 
 
33 Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 
34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 
35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 
36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 
37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 
38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. 
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 
40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 
 
We gaan staan 
 

NUNC DIMITTIS 

Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word. 
For mine eyes have seen thy salvation, 
Which thou hast prepared before the face of all people; 
To be a light to lighten the Gentiles 
and to be the glory of thy people Israel. 
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Gost; As it was in the beginning, is now, and ever shall be: world without end. Amen 
 
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, 
zoals u hebt beloofd. 
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien 
die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: 
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen 
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. 
Ere zij de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; 
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd zijn zal, wereld zonder eind. Amen.
 
 

Uit Canticles in B-flat 

C.V. Stanford (1852 - 1924) 

 

GELOOFSBELIJDENIS 

We keren ons naar het kruis belijden samen 
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;  
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;  
op de derde dag opgestaan van de doden;  
opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.  
Ik geloof in de Heilige Geest.  
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;  
de vergeving van zonden;  
de wederopstanding van het lichaam;  
en het eeuwige leven.  
Amen.
 
 
We gaan zitten 
 

GEBEDEN 

De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Laat ons bidden. 
 
Heer, ontferm u over ons.  
Christus, ontferm u over ons. 
Heer, ontferm u over ons. 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 
 
O Heer, toon uw genade aan ons.  
En schenk ons uw verlossing. 
Begiftig uw dienaren met gerechtigheid. 
En geef uw volk vreugde. 
 
O Heer, red uw kind’ren. 
En zegen uw erfdeel. 
Geef vrede in onze tijd, o Heer. 
Want er is geen ander die voor ons strijdt, behalve U, o God. 
 
Schep ons een zuiver hart, o God. 
en neem niet Uw Heilige Geest van ons weg. 
 
O almachtige en meest genadige God, in uw overvloedige goedheid vragen wij u om ons te behoeden voor alles wat ons kan schaden; zodat wij, zowel in lichaam als ziel, met vreugde die dingen kunnen volbrengen, die Gij van ons vraagt; door Jezus Christus onze Heer. Amen. 
 
O God, van wie alle heilige verlangens, alle goede raad, en alle rechtvaardige werken voortkomen; geef aan uw dienaren die vrede die de wereld niet kan geven; opdat zowel onze harten gericht mogen zijn om uw geboden te gehoorzamen, en ook dat wij door U, verdedigd tegen de vrees voor onze vijanden, onze tijd in rust en stilte mogen doorbrengen; door de verdiensten van Jezus Christus, onze Verlosser. Amen. 
 
Verlicht onze duisternis, smeken wij u, o Heer; en verdedig ons door uw grote barmhartigheid tegen alle gevaren van deze nacht; omwille van uw enige Zoon, onze Verlosser, Jezus Christus. Amen. 
 

VOORBEDEN 

 
Steeds beantwoord door: 
Amen. 
 

ANTHEM 

O pray for the peace of Jerusalem. 
They shall prosper that love thee. 
Peace be within thy walls and plenteousness be in thy palaces. 
O pray for the peace of Jerusalem. 
They shall prosper that love thee. 
 
O bid voor de vrede van Jeruzalem. 
Zij zullen voorspoed hebben die u liefhebben. 
Vrede zij binnen uw muren 
en overvloed in uw paleizen. 
O bid voor de vrede van Jeruzalem. 
Zij zullen voorspoed hebben die u liefhebben.
 
 

Tekst: Psalm 122 

Herbert Howells (1892-1983) 

 
We gaan staan voor de slot-hymne 
 

HYMNE 

Be thou my vision 

Be thou my vision 
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord 
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 
 
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht. 
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht, 
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal 
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
 
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij, 
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij 
In U is toch alles wat waarde bevat? 
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat. 
 
Als hier op aarde de strijd is gedaan, 
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan! 
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn: 
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij. 
 

Tekst: Sytze de Vries (1945) naar een Ierse tekst (8e eeuw) 

trad. Ierse melodie - Slane 

 

AVONDGEBED 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid. Amen.
 

Maarten Luther (1483-1546) 

 
We blijven staan als het koor de kerk verlaat 
 
We gaan zitten 
 

ORGEL POSTLUDE 

Rhosymedre or ‘lovely’ - Three preludes founded on Welsh hymn tunes 

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Volgende Evensong:

27 januari 2024 - 18:30

Wij hopen dat u een goede Evensong hebt gehad.

Er is een collecte bij de uitgang van de kerk. Met uw gift helpt u de kosten van deze Evensong te dekken en deze diesten voort te zetten. Uw financiële steun wordt bijzonder op prijs gesteld.

U kunt op de volgende manieren een gift geven:

  • via pin (contactloos)
  • contant
  • via onderstaande knop
  • via bankrekening Alexander Bunt NL86 INGB 0004 1201 96, onder vermelding van ‘Gift Evensong Apeldoorn’